General Medical Council member (GMC3393)

General Medical Council member

Council Member

£18,000 per year

We are seeking to appoint a medical member for our governing Council. The GMC‘s primary role is protecting the public. You will join us at a very exciting point as our corporate strategy shifts the emphasis of our work from acting when things have gone wrong, to supporting all doctors to deliver the highest standards of care across the UK.

We are responsible for setting the standards for medical students and doctors, for supporting them in achieving and exceeding those standards, and for taking action whenever these are not met. We work hard to promote professionalism and a culture of learning. The Government has recently announced that we will regulate physician associates and anaesthesia associates and we are now preparing for this new chapter in our regulatory work.

Learning and insight isn’t just for our registrants – it applies to us too and underpins everything we do to be a modern more active and proportionate regulator. The Council comprises of 12 members (6 lay and 6 medical). It sets our strategy, defines our high-level policies and is responsible for making sure that we fulfil our statutory and charitable purposes.

The current vacancy is open to medical applicants currently GMC registered and licenced to practice from anywhere in the UK. Applicants for these roles must be able to contribute to setting strategy, exercising oversight and ensuring effective corporate governance. The time commitment for the role will be up to three days a month and remuneration is £18,000 per year.

Closing date: midnight on 31st October 2019.

The GMC values equality and diversity and is committed to processes and procedures that are fair, objective, transparent and free from bias and unlawful discrimination.
The GMC is a charity registered in England and Wales (1089278) and Scotland (SC037750).

 

elod o’r Cyngor 

£18,000 y flwyddyn 

Tri diwrnod y mis 

 

Rydym yn dymuno penodi aelod meddygol ar gyfer ein Cyngor llywodraethu. Prif rôl y Cyngor Meddygol Cyffredinol yw diogelu’r cyhoedd. Byddwch yn ymuno â ni ar adeg gyffrous iawn wrth i’n strategaeth gorfforaethol roi mwy o bwyslais ar gefnogi doctoriaid i ddarparu gofal o’r safon uchaf ar draws y DU, yn hytrach na gweithredu pan fo pethau’n mynd o chwith. 

Rydym yn gyfrifol am osod y safonau ar gyfer doctoriaid a myfyrwyr meddygol, eu cefnogi i fodloni a rhagori ar y safonau hynny, ac am weithredu pan nad ydynt yn cael eu bodloni. Rydym yn gweithio’n galed i hyrwyddo proffesiynoldeb a diwylliant dysgu. Yn ddiweddar, mae’r Llywodraeth wedi cyhoeddi y byddwn yn rheoleiddio cymdeithion meddygol a chymdeithion anesthesia, ac rydym nawr yn paratoi tuag at y bennod newydd hon yn ein gwaith rheoleiddio. 

Nid ar gyfer ein cofrestryddion yn unig mae dysgu a mewnwelediad - mae’n berthnasol i ni hefyd ac yn sail i bopeth a wnawn i fod yn gorff rheoli cymesurol a gweithredol gyfoes. Mae’r Cyngor yn cynnwys 12 aelod (6 lleyg a 6 meddygol). Mae’n gosod ein strategaeth, yn diffinio ein polisïau lefel uchel ac yn gyfrifol am sicrhau ein bod wedi bodloni ein dibenion elusennol a statudol. 

Mae’r swydd hon ar agor ar gyfer ymgeiswyr meddygol sydd eisoes wedi cofrestru gyda’r Cyngor Meddygol Cyffredinol ac yn dal trwydded i ymarfer o unrhyw le yn y DU. Rhaid i ymgeiswyr ar gyfer y rôl hon fod yn medru cyfrannu at osod strategaeth, goruchwylio a sicrhau llywodraethu corfforaethol effeithiol. Bydd ymrwymiad amser y swydd hyd at dridiau’r mis, ar gyflog o £18,000 y flwyddyn.

 

Dyddiad cau: hanner nos ar 31 Hydref 2019.

 

Mae’r Cyngor Meddygol Cyffredinol yn gwerthfawrogi cydraddoldeb ac amrywiaeth ac wedi ymrwymo i brosesau a gweithdrefnau teg, gwrthrychol, clir ac yn rhydd rhag rhagfarn a gwahaniaethu anghyfreithlon.

 

 

 

Mae’r Cyngor Meddygol Cyffredinol yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (1089278) ac yn yr Alban (SC037750).

 

Directorate
Corporate Directorate
Location
London and Manchester
Contract
Fixed Term
Closing date
31 October 2019 at midnight. Late applications will not be accepted.
Job reference
GMC3393
Documents